Laws & regulations

חוות דעת אקוסטית סביבתית
 תסקיר אקוסטי לאיכות סביבה

העירייה פעלה ופועלת למניעת מפגעי רעש באשר הם ובכללם עבודות בניה, והרעש הנובע ממערכות הבניין הנחיות אלה באות להתאים ולשכלל את המצב אל המצב המשפטי

התקנות מסמיכות את הועדה המקומית, להתנות תנאים לקבלת היתר
הוראות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) הינן למעשה סוג של הסכם בין העירייה לבין מבקש ההיתר, כאשר הוא מתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהיתר

תכלית התקנות הינה מניעת מפגעי רעש הן בשלב הקמת הפרויקט והן בשלב שלאחר מכן
תכלית הוראות אלה הינה מניעת מצב של אי ידיעה ועמידה בתנאים למניעת מפגעי רעש

תקן ישראלי 1004 בתי מגורים

ת"י 1004 חלק 1 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה                                    ליתר חללי הבית

ת"י 1004 חלק 2 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה.

ת"י 1004 חלק 3 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות.

ת"י 1004 חלק 4 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממתקני תברואה.

רעש מכבישים

ההגדרה של "רעש" מסוג זה תלויה בגורמים סטטוטוריים התלויים בשנה בה הוקם הכביש, שינוי נפח התנועה, שינוי מתוואי מתוכנן ועוד..
כמו כן רמות הרעש המותרות שונות בין היום והלילה, וכתלות בייעוד המבנה

 

רעש רכבות
 

ההגדרה של "רעש" מסוג זה תלויה בגורמים סטטוטוריים התלויים בשנה בה קמה המסילה, שינוי נפח התנועה, שינוי מתוואי מתוכנן ועוד..
כמו כן רמת הרעש המותרות שונות בין היום והלילה, וכתלות בייעוד המבנה.

 

 
 
 
 
 

התקנות למניעת מפגעים  רעש בלתי סביר מציוד בניה

הגדרתו של רעש בלתי סביר מציוד בניה הינה חריגה מרמות הרעש
המוגדרות ב"רעש בלתי סביר" + 20 דצ'יבל

 

התקנות למניעת מפגעים
רעש בלתי סביר

 

הגדרתו של רעש בלתי סביר הינה שילוב של עוצמת הרעש, משך הזמן שלו וסוג הרעש
תקנות אלה באות לידי ביטוי בתסקיר אקוסטי לאיכות סביבה והן בתכנון נכון של מערכות הבניין במקרים רבים

תקן ישראלי 2004 
אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים

תקן 2004 חלק 1 – אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים

תקן 2004 חלק 2 – אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: משרדים


 

רעש מטוסים

המאפיין העיקרי של רעש מטוסים הוא עובדת היותו רעש חולף בעל משך זמן קצר.
האוכלוסייה השוכנת בקרבת נמלי תעופה חשופה לסדרה אירועי רעש קצרים, אשר ביניהם יורד מפלס הרעש למפלס רעש הרקע.
סולם הרעש במדינת ישראל הינו סולם ממוצע יום\לילה, על פי הגדרתו, הוא סולם של רעש מצטבר ומתייחס, למעשה, למכפלה של מספר האירועים הרועשים במפלס הרעש הממוצע של כל אירועי הטיסה, במשך היממה.

אירועים המתרחשים משעה 22:00 ועד השעה 06:00 למחרת מקבלים תוספת (או "קנס") של 10 דציבל תוספת זו משקפת את הרגישות של בני אדם לאירועים רועשים בשעות הלילה. כל מטוס בלילה (בין 22:00 ו- 06:00) נחשב כעשרה מטוסים מאותו סוג הטסים בשעות היום.

 

 
 
 

©2018 by EBA-acoustics. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now