top of page

Laws & regulations

חוות דעת אקוסטית סביבתית
 תסקיר אקוסטי לאיכות סביבה

תסקיר אקוסטי.jpg

העירייה פעלה ופועלת למניעת מפגעי רעש באשר הם ובכללם עבודות בניה, והרעש הנובע ממערכות הבניין הנחיות אלה באות להתאים ולשכלל את המצב אל המצב המשפטי

התקנות מסמיכות את הועדה המקומית, להתנות תנאים לקבלת היתר
הוראות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) הינן למעשה סוג של הסכם בין העירייה לבין מבקש ההיתר, כאשר הוא מתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהיתר

תכלית התקנות הינה מניעת מפגעי רעש הן בשלב הקמת הפרויקט והן בשלב שלאחר מכן
תכלית הוראות אלה הינה מניעת מצב של אי ידיעה ועמידה בתנאים למניעת מפגעי רעש

תקן ישראלי 1004 בתי מגורים

sources-of-noise.png

ת"י 1004 חלק 1 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה                                    ליתר חללי הבית

ת"י 1004 חלק 2 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה.

ת"י 1004 חלק 3 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות.

ת"י 1004 חלק 4 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממתקני תברואה.

רעש מכבישים

soundplan-example.jpg

ההגדרה של "רעש" מסוג זה תלויה בגורמים סטטוטוריים התלויים בשנה בה הוקם הכביש, שינוי נפח התנועה, שינוי מתוואי מתוכנן ועוד..
כמו כן רמות הרעש המותרות שונות בין היום והלילה, וכתלות בייעוד המבנה

 

רעש רכבות
 

SoundPLAN.jpg

ההגדרה של "רעש" מסוג זה תלויה בגורמים סטטוטוריים התלויים בשנה בה קמה המסילה, שינוי נפח התנועה, שינוי מתוואי מתוכנן ועוד..
כמו כן רמת הרעש המותרות שונות בין היום והלילה, וכתלות בייעוד המבנה.

 

חוות דעת אקוסטית
רעש רכבות
ת"י 1004
רעש מכבישים
רעש בלתי סביר מציוד בניה
ציוד בניה.jpg

התקנות למניעת מפגעים  רעש בלתי סביר מציוד בניה

הגדרתו של רעש בלתי סביר מציוד בניה הינה חריגה מרמות הרעש
המוגדרות ב"רעש בלתי סביר" + 20 דצ'יבל

 

רעש בלתי סביר.png

התקנות למניעת מפגעים
רעש בלתי סביר

 

הגדרתו של רעש בלתי סביר הינה שילוב של עוצמת הרעש, משך הזמן שלו וסוג הרעש
תקנות אלה באות לידי ביטוי בתסקיר אקוסטי לאיכות סביבה והן בתכנון נכון של מערכות הבניין במקרים רבים

ציוד בניה.jpg

תקן ישראלי 2004 
אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים

תקן 2004 חלק 1 – אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים

תקן 2004 חלק 2 – אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: משרדים


 

רעש מטוסים.png

רעש מטוסים

המאפיין העיקרי של רעש מטוסים הוא עובדת היותו רעש חולף בעל משך זמן קצר.
האוכלוסייה השוכנת בקרבת נמלי תעופה חשופה לסדרה אירועי רעש קצרים, אשר ביניהם יורד מפלס הרעש למפלס רעש הרקע.
סולם הרעש במדינת ישראל הינו סולם ממוצע יום\לילה, על פי הגדרתו, הוא סולם של רעש מצטבר ומתייחס, למעשה, למכפלה של מספר האירועים הרועשים במפלס הרעש הממוצע של כל אירועי הטיסה, במשך היממה.

אירועים המתרחשים משעה 22:00 ועד השעה 06:00 למחרת מקבלים תוספת (או "קנס") של 10 דציבל תוספת זו משקפת את הרגישות של בני אדם לאירועים רועשים בשעות הלילה. כל מטוס בלילה (בין 22:00 ו- 06:00) נחשב כעשרה מטוסים מאותו סוג הטסים בשעות היום.

 

רעש מטוסים
התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)
ת"י 2004
bottom of page